Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Obwieszczenie

  Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Burmistrz Bychawy

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do:

 1. opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014 - 2017
  z perspektywą do 2021 roku”
  wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
 2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu wraz z udziałem społeczeństwa.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
 1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj.: projektem ww. Programu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami oraz stanowiskami innych organów, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która udostępniona jest:
 • w wersji drukowanej – wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego Bychawie, ul. Partyzantów 1,pokój 9 , w godzinach pracy urzędu (tel.81 566 00 04 wew. 43),
 • w formie elektronicznej w formie plików do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Bychawie http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/

2. składania uwag i wniosków w terminie 28 dni, tj. od 18 lipca 2014do 14 sierpnia 2014 r.:

 • pisemnie na adres: Urząd Miejski Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23 -100 Bychawa,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Bychawa, ul. Partyzantów 1, pokój 9, w godzinach pracy urzędu,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@bychawa.pl.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bychawy

Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Burmistrz Bychawy ogłasza XI konkurs „Piękne miasto i gmina”.
Udział można zgłaszać do 31 lipca w Urzędzie Miejskim.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, w dniu 24 sierpnia 2014 roku podczas Dożynek Gminnych w Bychawie. Zapraszamy!
ogród
Konkurs ma na celu poprawę estetyki i wyglądu  miasta  i  gminy Bychawa  oraz  wyróżnienie  mieszkańców,  którzy  kładą  nacisk na wygląd otaczającej ich przestrzeni. Współzawodnictwo   konkursowe   prowadzone  jest  w dwóch  kategoriach:  najpiękniejszy  ogród  i  najpiękniejsze  sołectwo.
Osoby   zainteresowane   konkursem   zgłaszają   swój   udział   osobiście   w   Urzędzie Miejskim  w  Bychawie,  ul.Partyzantów  1, 23-100  Bychawa  (redakcja  „Głosu  Ziemi Bychawskiej”,  pok.  10),  telefonicznie  tel. 81  56  60 144  lub  pocztą elektroniczną  na adres gazeta@bychawa.pl do dnia 31 lipca 2014 r.
Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci  ubiegłorocznej  X  edycji  konkursu  (nagrodzeni i wyróżnieni).

Bychawa, dnia .................

(imię i nazwisko lub nazwa i adres wnioskodawcy

 

Burmistrz BYCHAWY 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

 

Proszę o zmianę przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki:

położonej przy ulicy………………

numer ewidencyjny...……………

właścicielem działki jest (imię, nazwisko, adres)  …………

Proponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu………

Uzasadnienie wniosku:……

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik:

·   fragment mapy ewidencyjnej (lub zasadniczej) z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.

 

Załącznik:

Wniosek do druku w wersji PDF