Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon
2015-04-13 pierogi 2015

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

INFORMACJA !

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy (miasta), który sporządził spis wyborców.

 

Wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy, po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie między dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownegogłosowania.                                                                                                        

Burmistrz Bychawy

 /-/ Janusz Urban

Bychawa, dnia 20 maj 2015 r.

 OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 01 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) na adres e-mail:  um@bychawa.pl do Burmistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2015 r.

Burmistrz Bychawy

UWAGA MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2015 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bychawie w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę. 

 

Za utrudnienia przepraszamy.