Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
Burmistrz Bychawy przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie miasta Bychawa. Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr XXVI/179/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVII/246/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy:
  • zamieszkują na terenach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Burmistrz Bychawy przypomina, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. Nr 1619 z późn. zm.).
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do wzięcia udziału w konferencji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" organizowanej w dniu 13 października 2015 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9.
2015-10-08 konferencja przedsiebiorcy LGD 550

Więcej: Zaproszenie na konferencję przedsiębiorców pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej...

W dniu dzisiejszym, tj. 06.10.2015 r. (wtorek) w związku z przerwaniem rurociągu na sieci wodociągowej w Zdrapach, spowodowanego niewłaściwym prowadzeniem prac ziemnych przez jednego z mieszkańców wystąpią przerwy w dostawach wody  dla odbiorców z następujących miejscowości:  Zdrapy, Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia Kolonia i okolice. Dostawy wody zostaną wznowione po usunięciu awarii.

 Za utrudnienia przepraszamy.

źródło www.ebpk.pl