Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon footerfacebookiconyoutube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Informujemy, że Gmina Bychawa realizuje zadanie pod nazwą "Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)". Zadanie jest współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego ze środków finansowych Budżetu Państwa w wysokości 293 038,32 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa z wykonawcą została podpisana w dn. 23 marca br.

Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 586 075,32 zł.
 
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
b) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu dróg gminnych.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1415 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń