Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon footerfacebookiconyoutube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Burmistrz Bychawy podaje do wiadomości kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bychawa w roku szkolnym 2016/2017, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów, a także harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.


W przypadku gimnazjum harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 ustala Lubelski Kurator Oświaty.

Kryteria rekrutacji:

  • do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa określa Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bychawa. Załącznik - uchwała dla szkół
  • do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa określa Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26.03.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa. Załącznik - uchwała dla przedszkoli

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa określa Zarządzenie Nr 6/OW/2016 Burmistrza Bychawy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 - do pobrania. Załącznik - zarządzenie

Taką możliwość stwarza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Pojawił się w niej zapis, który w sposób jasny i klarowny przedstawia sytuację osób starszych – Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.


Seniorzy stanowią ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd. Wobec czego zrodził się pomysł utworzenia przy Radzie Miejskiej w Bychawie nowego ciała o charakterze doradczym, reprezentującego środowisko osób starszych – Rady Seniorów. Jej powołanie ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Pomysł w najbliższym czasie ma szansę zostać zrealizowany. Na ostatnim posiedzeniu przyjąłem wstępne założenia dot. statutu Rady Seniorów. Zatem chciałbym zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniu 11 lutego br. o godz. 13.00 wszystkie środowiska skupiające seniorów do dyskusji na temat założeń funkcjonowania Rady Seniorów. Jestem głęboko przekonany, że wielka siła ducha, mądrość i doświadczenie seniorów spowodują, iż Rada Seniorów będzie organem, z którym warto rozmawiać i wspólnie kreować lepszą rzeczywistość naszej gminy.


Janusz Urban Burmistrz Bychawy

Bychawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

                                                                                   Rada Miejska w Bychawie

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana radnego Andrzeja Grzywę na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Burmistrz Bychawy przedkłada projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

 

PROJEKT

Stanowisko Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Miejska w Bychawie wyraża wolę znacznego obniżenia stawek podatku od środków transportowych w przypadku przeniesienia siedziby przez podatników (przedsiębiorców z branży transportowej) na teren Gminy Bychawa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W sytuacji pojawienia się takich podmiotów Burmistrz Bychawy przedłoży Radzie Miejskiej w Bychawie projekt uchwały uwzględniający stanowisko Rady.