Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
2015-09-02 mammografia
2 września w Bychawie przy szpitalu zostana zorganizowane bezpłatne badania mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (panie w wieku 50-69 lat) oraz Funduszy Norweskich (panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat). 
Badania wykonywane będą w godzinach 9-17. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja oraz skierowanie lekarskie. Rejestracja i informacje pod numerem tel. 58 666 24 44 oraz na www.mammo.pl.

o godz. 15.00 (czwartek) w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 553/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
b) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
c) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń