Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Urząd Miejski w Bychawie informuje, że w Bychawie została otworzona kancelaria notarialna przy ul. Rynek 15. W związku z powyższym stosownie do Rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w celu poświadczenia własnoręczności podpisu należy zgłosić się do kancelarii notarialnej.

o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa,

 b) wieloletniej prognozy finansowej,

 c) uchwały budżetowej na rok 2015.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

   Przewodniczący Rady 

       Grzegorz Szacoń