Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon footerfacebookiconyoutube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Proponowany porządek posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 28 czerwca 2016 r.:

 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • a) odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Bychawa,
 • b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • f) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako : działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul. Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • g) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto,
 • h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
 • i) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • l) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego,
 • m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za rok 2015,
 • n) w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw  oświaty   

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.
 2. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców   Ojczyzny.
 3. Sprawy bieżące.

 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  12.00  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych  i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stan przygotowań inwestycji gminnych.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz gminy Bychawa,
 • 1b)      w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • 1c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1d)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1e)      w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • 1f)       w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona   w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • 1g)      w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto.

 3. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

2.      Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) godz. 1430  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • 1b)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • 1c)      udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.

2.      Sprawy bieżące.

 

                                                                                       

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                        Grzegorz Szacoń